Skip to content

20/06/2022 News

Ив Лю Стънф, Управител на ТоталЕнерджис ЕП България взе участие в най-голямото събитие в България, посветено на Зеления преход

Форумът Green Transition с акцент върху Зелената сделка - иновации, инвестиции и справедлив преход се проведе в София на 10 юни 2022 в присъствието на Президента на Република България, еврокомисари, министри и представители на бизнеса.

Икономическата и политическа ситуация през последните месеци потвърдиха, че Зеленият преход към нисковъглеродна икономика в Европа и България е от първостепенно значение. В сесията за енергетика и зелена трансформация, Ив Лю Стънф очерта амбицията на ТоталЕнерджис да се трансформира в широкообхватна енергийна компания, целяща нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. и да промени своя енергиен микс така, че до 2030 г. да бъде сред петте най-големи производители на възобновяема енергия в света.

The General Manager said that on a local level TotalEnergies EP Bulgaria is assessing the possibility to drill an exploration well in 2023 on a gas prospect in the Block 1-21 Han Asparuh, as well as the options for developing renewable energy projects. For investing in new projects in the country, TotalEnergies is expecting clear regulatory framework, as well as predictability and stability in the fiscal regime.

Управителят каза още, че ТоталЕнерджис ЕП България преценява възможността за проучвателен сондаж за газ в Блок 1-21 Хан Аспарух през 2023 г., както и варианти за развитие на проекти за възобновяема енергия. За да вземе решение за инвестиране в нови проекти, ТоталЕнерджис очаква ясна регулаторна рамка, както и предвидимост и стабилност на фискалния режим в страната.

Повече за презентацията на Ив Лю Стънф - вижте тук

Интервю на Ив Лю Стънф - прочетете тук