Skip to content

Политика за здраве, безопасност, сигурност и околна среда

За ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД, която е активна в бизнеса със смазочни материали, антифриз и специални течности, ЗБСОС (здраве, безопасност, сигурност и околна среда) е неразделна част от бизнес отговорността като основна ценност на компанията.

Член 1: Приоритети

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД счита за свой основен приоритет здравето и безопасността на хората, здравето и безопасността при осъществяване на дейността си, опазването на околната среда, удовлетвореността на клиентите и изслушването на заинтересованите страни.

Член 2: Съответствие с правилата и законите

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД стриктно спазва всички приложими за дейността закони, наредби, кодекси и стандарти и осигурява контрол за спазването им. ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД е в пълно сътрудничество с държавните, юридическите и местните власти.

Член 3: Здраве, безопасност, сигурност и околна среда

За да гарантира здравето, безопасността, сигурността на хората и опазването на околната среда по време на извършване на дейностите, ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД разпределя различни ресурси, прилага подходящи политики и програми за управление, по-специално - спазване на рамката One-MAESTRO, провежда обучения, извършва одити по съответните теми.

Член 4: Управление на индустриалния риск

ТоталЕнерджис Маркетинг България" ЕООД оценява рисковете за здравето, безопасността, околната среда, сигурността и пътната безопасност, произтичащи от дейността на дружеството, и предприема действия за намаляването им до най-ниските практически нива. ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД се стреми към непрекъснато подобряване на ЗБСОС и пътната безопасност с визия да предпазва служителите си, клиентите, доставчиците на услуги и околната среда от инциденти като смърт, нараняване, професионални заболявания, пожари и материални щети.

Член 5: Готовност при извънредни ситуации

За ефективна реакция при извънредни ситуации ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД е създала звено за управление на кризи и прилага процедури за действие при извънредни ситуации

Член 6: Околна среда

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД непрекъснато намалява въздействието от дейността си върху околната среда и здравето чрез управление на потреблението на енергия, емисиите в околната среда, генерирането на отпадъци, рециклиране и намаляване на използването на природни ресурси. По този начин активно допринася за устойчивото развитие, като същевременно опазва природните ресурси и намалява екологичния си отпечатък.

Член 7: Пътна безопасност

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД разпределя подходящи ресурси, използва съществуващите технологии, извършва одити и изготвя планове за действие с цел безопасно осъществяване на всички дейности по автомобилния транспорт. Редовно се организират обучения, дейности/кампании по пътна безопасност, за да се повиши осведомеността относно пътната безопасност сред служителите на ТоталЕнерджис и шофьорите на транспортните подизпълнители. Служителите на ТоталЕнерджис и изпълнителите на транспортни услуги, които пътуват за служебни цели с пътни превозни средства като водачи или пътници, стриктно спазват политиката и правилата за пътна безопасност на ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД.

В ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД  всички служители и подизпълнители са отговорни за внедряването на тази политика, давайки добър личен пример.