Skip to content

HSE

Здравето, безопасността и околната среда са абсолютни приоритети за ТоталЕнерджис ЕП България. Ние се ангажираме да предотвратяваме увреждане на хората и вредно въздействие върху околната среда, произтичащи от наши дейности, при спазване на принципите на устойчивото развитие.

zadrave i bezopasnost

ТоталЕнерджис ЕП България Б.В.  разработи и поддържа система за управление на ЗБОС, която осигурява структурата за интегриране на елементите на безопасност, здраве, околна среда, общественост, бизнес и оперативни елементи в един съгласуван и ефективно управляван процес, основан на най-високи стандарти. 

Политиката по качество на ЗБОС формира общата основа за управленските рамки на компанията и определя основните принципи, приложими към здравеопазване, безопасност, околна среда, сигурност, качество и обществен ангажимент.

В допълнение, ТоталЕнерджис ЕП България разработи и изгради стабилна и документирана система за аварийно реагиране, базирана на системата за управление на инциденти. Това е хармонизирана система за управление на аварийни ситуации, описани в ръководството за добри практики на IPIECA и може ефективно да се справя със ситуации, имащи потенциал да се превърнат в бедствие. Всички членове на екипите за аварийно реагиране са обучени и техните компетенции се оценяват чрез участие в серия от симулации и учения.

ТоталЕнерджис ЕП България насърчава положителна култура относно ЗБОС чрез силно лидерство от страна на ръководството, надзор  и ангажираност, както на отговарящите за безопасността, така и на и служителите, лична отговорност и дух на откритост и сътрудничество.

Нашата амбиция е да поставим екологичните резултати в центъра на нашите проекти и дейности и да обърнем специално внимание на използването на природните ресурси на планетата. Ние се грижим за управление на екологичното въздей-ствие на всички свои дейности на принципа „Предотвратявай – намалявай – компенсирай“. ТоталЕнерджис ЕП България се стреми да контролира консумацията на енергия, емисиите в природната среда, генерирането на остатъчни отпадъци, използването на природни ресурси и въздействието върху биоразнообразието

В съответствие с местните законови изисквания и собствените си принципи ТоталЕнерджис България оценява и наблюдава екологичното въздействие на дейностите си.

ТоталЕнерджис ЕП България възприема конструктивен подход по тази тема, който се основава на прозрачност и диалог при комуникацията със заинте¬ресовани страни и трети страни.

Health, Safety, Environment and Quality

Най-добри методи за опазване на околната среда

През 2020 г. по време на сеизмичното изследване бяха спазени международните индстриални стандарти, включително за минимизиране на акустични смущения за морски бозайници, и бяха взети мерки за наблюдение и защита на морските бозайници.

Бяха разработени и приложени протоколи за смекчаване на въздействията, за да се намали рискът от неблагоприятни въздействия върху морските бозайници, включително правила за „мек старт“ и „изключване“, базирани на пасивен акустичен  мониторинг и визуално наблюдение за морски бозайници и птици, за забранената зона (500 м) около източника на звук и за отлагане или спиране на операциите, ако в зоната за безопасност са наблюдавани морски бозайници. Данните, получени от наблюдението на морски бозайници, с формуляри за запис и снимки бяха споделени със съответните български институции.