Skip to content

Yves LE STUNFF, General Manager, TotalEnergies EP Bulgaria

Миналата година българското правителство удължи с още две години разрешението за проучване на блок "Хан Аспарух" в Черно море. Какви са резултатите от работата ви досега? Какви са плановете ви за идните 2 години?

От 2012 г. бяха инвестирани много усилия и ресурси в проучването на тази голяма и предизвикателна дълбока офшорна зона. Между 2016 и 2018 г. осъществихметри проучвателни сондажа. Бяха направени няколко сеизмични кампании за събиране на данни за изобразяване на подземното пространство. За съжаление досега нямаме търговско откритие. 

Въпреки тези резултати ние продължихме проучването, тъй като нашите геолози все още вярват в потенциала на блока. 
Анализът на данните от последната ни сеизмична кампания през 2020 г. показва потенциалното наличие на перспективни площи с биогенен газ подобно на голямото откритие на газ Сакария в Турция, което беше направено през 2020 г., и  на откритието на газ Домино в Румъния през 2012 г. (находищеНептун, в което оператор е нашият партньор ОМВ Петром). Това ни накара да поискаме ново удължаване на разрешението до май 2024 г., което беше предоставено от правителството. Допълнителното време ще ни позволи да оценим възможността за реализиране на 4-ти проучвателен сондаж, целящ газ. Търговско откритие на газ в този блок би било отлична новина в настоящия контекст.

Yves Le Stunff

Вярваме, че откриването на газ в Черно море може да допринесе положително както за енергийната сигурност, така и за плавния преход към целта за нетни нулеви емисии до 2050 г. за България и съседните страни.

Ив ЛЮ СТЪНФ Управител на ТоталЕнерджис EП България Б.В.

Как виждате присъствието на TotalEnergies на българския пазар с оглед на напредването на енергийния преход?

Действията на TotalEnergies се ръководят от убеждението, че всеки има право на достъп до енергия - надеждна и по възможностите на всекиенергия, която е източник на социално и икономическо развитие. 

Енергийният преход ще отнеме време (поне две десетилетия) и много инвестиции. Докато изгражда или модифицира енергийни инфраструктури за бъдещето, особено тези, свързани с възобновяеми източници, TotalEnergies смята, че газът може да помогне за прехода с бързо положително въздействие върху емисиите на CO2 на разумна цена. Газът наистина има емисионен отпечатък, който е два пъти по-нисък от този на въглищата за същото количество произведена електрическа енергия.

По тези причини вярваме, че откриването на газ в Черно море може да допринесе положително както за енергийната сигурност, така и за плавния преход към целта за нетни нулеви емисии до 2050 г. за България и съседните страни. Такова откритие би могло да позволи достъпен преход от въглища към газ, като същевременно донесе приходи на държавата, които биха могли да бъдат използвани за развитие на проекти за енергия от възобновяеми източници.
В краткосрочен план TotalEnergies, като глобален доставчик на втечнен природен газ, желае да играе роля в подкрепа на България при сегашната криза с недостига на доставки на газ. В действителност TotalEnergies договори доставки на втечнен природен газ с Булгаргаз през лятото на 2022 г. и възнамерява да участва в предстоящите търгове за доставка на втечнен природен газ, обхващаща краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Това открива нова дейност за TotalEnergies в България.

Успоредно с това проучваме възможностите за развитие на ВЕИ в България. TotalEnergies вече има малък отпечатък чрез дяловото си участие в компанията Novenergia, която управлява две фотоволтаични централи с обща мощност около 20 MW. TotalEnergies започна наскоро дискусии с местни разработчици на проекти за наземна слънчева и вятърна енергия. 
Ние наблюдаваме също и развитието на морските вятърни проекти в България, но докато не бъде въведена регулаторна рамка, няма да предприемаме никакви действия.

Господин Лю Стънф, от повече от година Total вече е с името TotalEnergies, което подчертава амбицията за енергиен преход и постигане на нулеви емисии през 2050 г. Бихте ли обяснили как това отразява новата фирмена стратегия? 

Днес светът се нуждае от повече енергия, но спешността на климатичните промени изисква по-малко емисии. Това налага бърза промяна в бизнес модела и стратегиите на играчите на енергийния пазар по целия свят. TotalEnergies има амбицията да бъде един от световните лидери в енергийния преход и затова бързо се трансформира в мултиенергийна компания, ангажирана да предоставя енергия, която е по-евтина, чиста, надеждна и достъпна за колкото се може повече хора.

Ние насърчаваме производството на декарбонизирана и възобновяема енергия, произвеждаме и продаваме горива, природен газ и електричество.
Инвестираме масово в слънчева и вятърна енергия с цел да бъдем сред петте най-големи производители на електроенергия от възобновяеми източници в света до 2030 г.

Що се отнася до проучването и добива, новата стратегия е с фокусвърху проекти за петрол с ниска себестойност и ниски емисии и разработване на повече газови проекти (особено проекти за втечнен природен газ), тъй като газът е свързващо гориво за енергийния преход.

Компанията има огромен опит в световен мащаб в проекти за проучване и добив на нефт и газ, в изграждането на проекти за възобновяема енергетика. От гледната точка на този опит какво бихте препоръчали по отношение на инвестиционната среда?

Проучването и добивът на въглеводороди са дългосрочни проекти с поемане на високи рискове във фазата на проучването и с големи инвестиции във фазата на разработка. Ние предпочитаме да развиваме подобни проекти в страни със стабилна регулаторна и фискална рамка.

За да продължи с нови проекти в България с въглеводороди или възобновяема енергия, TotalEnergies очаква яснота по отношение на регулаторната рамка, както и предвидимост и стабилност в режима на данъци и такси. 

Това е и въпрос на привлекателност на страната. Една добре дефинирана пътна карта за енергиен преход на страната, включваща планза развитие на инфраструктурата, би помогнала за приоритизирането и ориентирането на инвестициите и би създала доверие у чуждестранните инвеститори.
 

КРАТКА БИОГРАФИЯ

От септември 2020 г. Управител, ТоталЕнерджис EП България

2015 - 2020 Директор Дигитална трансформация Тотал E&П, Париж, Франция

2012 - 2015 Ръководител Стратегията за научноизследователска и развойна дейностна Тотал E&П, Париж, Франция

2009 - 2012 Инженер Разработка и планиране за Азиатско-Тихоокеанския регион, Париж, Франция

2008 - 2009 Мениджър на проучванията за Южноатлантическия предсолен район, Париж, Франция 

2004 - 2008 Ръководите Отдел "Сеизмични изображения", По, Франция

2000 - 2004 Резервоарен геофизик в Total Austral (Аржентина) и Mabruk Oil (Либия)

1996 - 2000 Геофизик изследовател, Сен Реми Ле Шеврюз, Франция

Образование

•    Докторска степен по Геофизика и сеизмология - Калифорнийски университет, Бъркли, СА
•    Магистърска степен по Физика - Ecole Normale Supérieure, Париж, Франция