Skip to content

Здраве, безопасност, околна среда и качество

Принципи за безопасност, здраве, околна среда и качество

zadrave i bezopasnost

 

TotalEnergies базира своята политика относно безопасност, здраве, околна среда и качество на следните 10 принципа:

  1. Главен приоритет на TotalEnergies е безопасността и здравето на хората, безопасност при операции, уважение към околната среда, клиентско удовлетворение, както и вслушване в акционерите.
  2. TotalEnergies се стреми да отговаря на приложимите закони и регулации, когато провежда и снабдява своя бизнес, когато е подходящо, със своите собствени изисквания.
  3. TotalEnergies насърчава обща култура сред служителите си, чиито основни елементи са умения, оценка при инциденти, информация и диалог. Този процес е воден от ръководството и примерното поведение на управление.
  4. TotalEnergies благоприятства селекцията на своите индустриални и бизнес партньори на базата на техните възможности да спазват политиката за безопасност, здраве, околна среда и качество.
  5. TotalEnergies изпълнява, за всички свои дейности, подходяща политика на управление относно рисковете при безопасност, здраве, околна среда и качество, които са редовно оценявани. Никакви проекти за продукти или лансирането на продукти не може да бъде предприето без оценка на рисковете, покриваща целия живот на проекта или продукта.
  6. Подходящи системи за безопасност, здраве, околна среда и качество за всеки бизнес преминават през редовни оценки, които включват мерки за производителност, формулирането на планове за действие и установяването на подходящи процедури за контрол.
  7. За да реагира адекватно в случай на инцидент, TotalEnergies се оборудва подходящо и установява процедури за спешни случаи, които периодично се преразглеждат и тестват по време на упражнения.
  8. Всеки служител, на всички нива, трябва да е съзнателен в своята работа или лична отговорност, обмисляйки добре рисковете от инциденти, вреда за здравето, вреда за околната среда или вредни влияния върху продукти и качество на обслужването. Бдителност и професионализъм са важни критерии в тези среди при оценяването на работата на всеки един служител, особено на тези, които имат отговорни позиции.
  9. Във връзка с безопасността, здравето, околната среда и качеството, TotalEnergies има градивно поведение, базирано на отворен диалог с акционерите и външни лица. Чрез социалното си задължение се фокусира върху развитието на своите дейности в хармония със съседните общности.
  10. TotalEnergies наблюдава и контролира енергийната консумация на компанията, газовите емисии от парниците, производството на отпадъци и влиянието върху биологичното разнообразие. Компанията разработва нови процеси, продукти и клиентски услуги, за да подобри енергийната ефикасност и да намали влиянието върху околната среда. Компанията е ангажирана в проучването и разработването на допълнителни енергийни източници. TotalEnergies активно допринася за устойчивото развитие.

Кристоф дю Маржери