Skip to content

Култура на безопасност

Култура на безопасност: какво е и защо е важна

Safety Culture

Културата на безопасност обединява начините на действие и начините на мислене, споделяни от служителите на Компанията, когато става дума за управление на най-високите рискове, присъщи на нашите дейности. 
 
Културата на безопасност расте и се развива в рамките на група от лица и едно дружество, в зависимост от неговата организация, местоположение и критерии, които надхвърлят сферата на безопасността. 
 
В TotalEnergies, безопасността е повече от един приоритет. Тя е основна ценност и е база на нашата стратегия. Нашата амбиция е да бъдем разпознавани като еталон за безопасност в нашата индустрия. За да постигнем тази амбиция, ние предприехме стъпки, за да гарантираме, че безопасността е неразделна част от нашите процеси и ръководи ежедневните ни действия. Безопасността е основна ценност, която искаме да споделят всички, от мениджъри и служители до партньорски компании и местни заинтересовани страни.

safety culture factors

Развиването на Културата на безопасност с цел да постигнем оптимални нива на безопасност, изисква от нас да анализираме и да работим над следните фактори:

  • Техническа безопасност (управление на инсталации, оборудване и инструменти) 
  • Системата за управление на безопасността (всички огранизационни правила, регулиращи управлението на риска) 
  • Човешки и организационни фактори (индивидуални и колективни фактори, анализ на работните ситуации, стилове на управление и социологически аспекти на организациите)
  • Специфичният контекст по отношение на местоположението на субекта (аспекти, свързани с местоположение, история и разпоредби).
safety culture types

Видовете култура на безопасност в една организация:

  • Фаталистична, при която служителите почти не участват в безопасността. Персоналът смята, че инцидентите не могат да бъдат избегнати и че е невъзможно да се управляват рисковете.
  •  Работническа - в ръцете на работниците в предприятието. Те са убедени, че опитът помага за избягване на злополуки и че управлението на риска се основава на прилагането на предаваните добри практики.
  •  Бюрократичната безопасност е в ръцете на мениджърите, които са отговорни за нея. Те смятат, че злополуките могат да бъдат избегнати чрез прилагане на повече правила и че рисковете се управляват чрез стриктно прилагане на предписаните правила.
  •  Интегрираната безопасност е в ръцете на целия персонал. Те смятат, че злополуките могат да бъдат избегнати чрез прилагане на формални правила и приемане на проактивно поведение. Рисковете се управляват, когато всички са мобилизирани.

Дружествата в TotalEnergies се стремят да развиват интегрирана култура на безопасност чрез анализиране на горните фактори и внедряване на планове за подобрение, базирани на участието на екипите за управление на риска. Този подход е един от ключовете за успешното подобрение.