Skip to content

Устойчиво развитие

ТоталЕнерджис поставя устойчивото развитие във всички негови измерения в основата на стратегията, проектите и дейностите си, за да допринесе за благосъстоянието на хората, и се стреми да бъде еталон за припознаване на Целите на ООН за устойчиво развитие. ТоталЕнерджис се трансформира, за да преоткрие енергията и да се превърне в играч от световна класа в енергийния преход, ангажиран за достигане заедно с обществото на Нетни нулеви емисии до 2050 г.

Да бъдеш отговорна енергийна компания също означава и да допринасяш за благосъстоянието на хората, които живеят на нашата планета. Тази амбиция се отнася преди всичко за нашите служители, чиито умения и ангажираност са основните фактори, обуславящи постиженията ни в дългосрочен план. Целта ни е да бъдем работодател за пример и отговорен оператор и затова в основата на нашия бизнес модел и на нашия Кодекс за поведение са принципите, които се прилагат при всички наши проекти и дейности по света, а именно: безопасност, уважение към всеки и прозрачност в нашата социална ангажираност.

Нашата амбиция е да поставим екологичните резултати в центъра на проектите и дейностите ни и да обърнем специално внимание на отговорното използване на природните ресурси на планетата. ТоталЕнерджис управлява въздействието на дейностите си върху околната среда в съответствие с принципа „Избягвай – Намали – Компенсирай“. Първата стъпка е да се избегнат всякакви въздействия, когато е възможно. Ако въздействието не може да бъде избегнато, Компанията използва най-добрата налична технология, за да го намали и, като последна мярка, компенсира всички остатъчни въздействия.

За да се грижи за ресурсите на планетата, Компанията е определила три приоритета: запазване на биоразнообразието, опазване на водните ресурси и прилагане на кръгово управление на ресурсите. С дейности в 130 държави и по цялата верига на енергийната стойност, ТоталЕнерджис има за цел да създаде споделен просперитет с различните си заинтересовани страни.

Компанията се ангажира да гарантира, че нейните бизнеси и проекти създават стойност, а също и положителна промяна. За тази цел ТоталЕнерджис действа в съответствие със своя Кодекс за поведение при взаимодействие с всички заинтересовани страни: със своите служители, клиенти и партньори, с приемащите държави и общности, с представителите на гражданското общество, с доставчици и инвеститори.
 

sustainability

Компанията вече отчита всяка година напредъка си в сферата на устойчивостта и климата със специален доклад.
Докладът за напредъка за устойчивостта и климата за 2023 г.  има за цел да предостави прозрачен отчет за постигането на нашата амбиция да бъдем въглеродно неутрални до 2050 г. и нашия осезаем ежедневен напредък в прилагането на действия в подкрепа на устойчивия преход.

Компанията излага своята амбиция стъпка по стъпка, като това включва необходимостта да се посрещне нарастващото енергийно търсене и продължаващи инвестиции в нефта, за да се осигури надеждно, но достъпно предлагане на енергия за мнозинството през идните години. 
Докладът също така подробно описва средносрочните и дългосрочните цели на TotalEnergies за укрепване на мултиенергийната си стратегия и утвърждаването ни като основен играч в енергийния преход.