Skip to content

Общи условия за ползване Уебсайтове на Тотал

Общи условия за ползване

Приложение 1: Общи условия за ползване

Добре дошли на уебсайта https://bg.totalenergies.com. Свързвайки се с уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели без ограничения или резерви настоящите Общи условия за ползване и Политиката относно защитата на личните данни [сложете хипертекст връзка към Политиката относно защитата на личните данни]. . Моля, имайте предвид, че ако посещавате други уебсайтове на групата Тотал, за тях се прилагат различни Общи условия за ползване и политики относно защитата на личните данни. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно правните съобщения в тях.

 

1. Идентификация

Дружество, което издава уебсайта (наричанo по-долу “дружество”):

ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД

Централен офис: София

Вид дружество: ЕООД

Уставен капитал: 1 000 000 лв.

ДДС №: 200292535

E-mail: [email protected] 

Тел.: +35929047000

 

Технически дизайн и разработка на интернет сайта:

Cap Gemini
Акционерно дружество регистриро с капитал от 1,050 000 €, 
чийто централен офис се намира на адрес 11 rue de Tilsitt, 75017 Париж
Вписан в Парижкия регистър на търговията и компаниите под № 652 025 792
Телефонен номер: +33 (0) 1 47 54 50 00

Местерн технически дизайн и разработка на интернет сайта:

РАДОМИР СТАНКОВИЧ ПР, АГЕНЦИЯ ЗА КОНСУЛТАНТ НА РС, П
редприемач, чийто централен офис се намира на адрес:
Тодора Дукина 64а, 11000 Белград,Сърбия
Вписано в Агенцията за бизнес регистри под № BP 153434/2007
Телефонен номер: +381 653232032
RS Consulting www.rsconsulting.rs
 

Хостинг:

Acquia Cloud Site Factory намираща се във Франкфурт, Германия
Със седалище 53 State Street, Boston, MA 02109, USA 
Dun and Bradstreet (D&B):   015922699
Телефонен номер: +1 617-588-9600
 

Дружествата от групата TotalEnergies имат собствено юридическо съществуване и независим правен статут. Дружеството, което издава този уебсайт, принадлежи към групата TotalEnergies. Понякога за удобство в този уебсайт се използва “TotalEnergies” и “TotalEnergies Group”, когато обикновено се правят препратки към TotalEnergies SE (холдинговото дружество) и неговите дъщерни дружества и филиали. По подобен начин думите “ние”, “нас” и “наш” се използват за означаване на дружеството или друго дружество от групата TotalEnergies по принцип или на тези, които работят за тях. Тези изрази се използват и когато идентифицирането на конкретно дружество или дружества не служи за определена цел. От тези изрази не може да се заключи, че TotalEnergies SE или някое от дъщерните му дружества или филиали участват в бизнеса и управлението на друго дружество от групата TotalEnergies.

2. Информация за дейности

Този уебсайт представя информация относно определени дейности на дружеството и групата TotalEnergies. Дружеството може да променя информацията, съдържаща се в този уебсайт, по всяко време и без предизвестие. Тази информация е предоставена като обща информация без гаранции, че е подходяща за конкретни цели.

3. Интелектуална собственост

3.1. Собственост на дружеството

3.1.1 Цялата информация или документи (текст, анимирани или статични изображения, бази данни, звуци, снимки, ноу-хау или цитирани продукти), съхранявани в уебсайта, както и елементите, създадени за уебсайта и неговата основна структура, са или собственост на дружеството или на дружествата от групата TotalEnergies, или са предмет на права за използване, копиране или разпространение сред обществеността, които са им предоставени.

3.1.2 Тази информация, документи и елементи са обект на закони за защита на авторското право, доколкото са достъпни за  обществеността чрез този уебсайт. Относно правата на интелектуална собственост на никоя страна не е предоставен лиценз или друго право, освен да разглежда уебсайта.

3.1.3 Копиране на документи от уебсайта е позволено само и единствено за лична употреба. Копиране и използване на копия за други цели е официално забранено и е предмет на предварително и официално разрешение от дружеството. Във всички случаи при разрешено копиране на информация, съхранявана в този уебсайт, трябва да се посочва източникът и да се правят адекватни препратки към собствеността й.

 

3.2. Отличителни знаци

Освен ако не е посочено друго, фирмените наименования, лога, продукти и марки, цитирани в уебсайта, са собственост на дружеството или на дружествата от групата TotalEnergies, или са предмет на права за използване, копиране или представяне/съобщаване сред обществеността, които са им предоставени. Вие не можете да ги използвате без предварително писмено разрешение от дружеството.

3.3. Бази данни

Дружеството е администратор на базите данни в уебсайта и дружеството е собственик на предоставените бази данни. Вие не можете да извличате или да използвате повторно съществена в качествено или количествено отношение част от базите данни, включително за лични цели.

 

4. Вашите задължения
​4.1. Право за използване на информация

Всеки посетител на уебсайта, който предоставя информация, предоставя на дружеството всички прехвърлими права относно посочената информация и разрешава на дружеството да я използва. Информацията, предоставяна от посетителите, няма да бъде считана за поверителна. Предоставяната информация обаче представлява лични данни, както са дефинирани в приложимия закон[3], което означава, че ние се задължаваме да обработваме посочената информация в съответствие с нашата Политика относно защитата на личните данни [сложете хипертекст връзка към Политиката относно защита на личните данни], която се прилага за този уебсайт.

4.2. Спазване на закона

 Всеки посетител на този уебсайт също така удостоверява, че спазва тези мерки и действащите закони и по-специално:

  • Има необходимата възможност и средства, за да осъществи достъп и да използва уебсайта.
  • Уверил се е, че използваната IT конфигурация не съдържа вируси и е в изправност.
  • Предоставя на дружеството и неговите партньори, когато е приложимо, правото да използват предоставената информация (освен данни от личен характер).
  • Трябва да спазва поверителност и следователно е отговорен за употребата и сигурността на кодове за достъп и пароли, които дружеството може да му изпрати за достъп до определени секции. Дружеството си запазва правото да преустанови достъпа му до уебсайта в случай на използване или опит за използване на посочения достъп чрез измама.

5. Хипертекст връзки
5.1. Активиране на връзки. Дружеството официално отхвърля всякаква отговорност относно съдържанието на уебсайтове, към които предоставя връзки. Посочените връзки се предлагат на потребителите на уебсайта като услуга. Моля, разгледайте Общите условия и Политиката относно защитата на личните данни за уебсайтовете, за да разберете техните практики. Решението за използване на връзки се взема единствено от потребителите на уебсайта. Ние можем да променим или да изтрием връзка от този уебсайт във всеки един момент.
5.2. Разрешаване на връзки. Ако искате да създадете хипертекст връзка към този уебсайт, трябва да получите предварително писмено разрешение от дружеството, използвайки данните за контакт, посочени в края на този документ. 

5.2.1. Which cookies are stored?

  • Cookies issued by the data controller, added on the site domain

Cookie

Description

Category

Duration

has_js

Detection of Javascript, used by Drupal

Mandatory

Session

cookie_agreed,  cookie-agreed, authorized_cookies_config

Choices of GDPR related consent, used by Drupal

Mandatory

13 months

Drupal.language, Drupal_language_redirection

Choice of language of the site, used by Drupal

Mandatory

up to 1 year

Drupal.tableDrag.showWeight

Browser version to adapt the display of pages, used by Drupal

Mandatory

1 year

form-xx

webform-123

Detection if form has already been submitted by the user, used by Drupal.

Mandatory

1 jour

_cfduid

Performance optimization, used by the CDN CloudFlare.

Mandatory

Session

 

  • Cookies STATISTICS

Cookie

Description

Category

Duration

atidvisitor, atuserid, xtant, xtat, xtvrn

Traffic analysis, used by AT Internet.

Statistics

up to 1 year and 1 day

_ga, _gid, _utma, _utmz

Traffic analysis, used by Google Analytics

Statistics

up to 2 years

dtCookie, dtLatC, dtPC, dtSa, rxVisitor, rxvt, dtCookie, dtLatC

Measure of the site performance, used by Dynatrace.

Statistics

1 minute

idrxvr

Used by Xiti to analyze traffic.

Statistics

1 an

 

  • Cookies TARGETING/ADVERTISING

Cookie

Description

Category

Duration

_trossion, _troRUID, _troSYNC

Display offers on the internet personalized to the user points of interest, used by doubleclick.net a Google service.

Targeting/Advertising

up to 1 year and 1 month

utag_main

Used by Tealium

Targeting/Advertising

1 year

Noms variés

Added by Tealium tag management system.

Targeting/Advertising

Variable duration

 

  • Cookies SOCIAL NETWORKS

Cookie

Description

Category

Duration

1P_JAR, APISID, HSID, LOGIN_INFO, CONSENT, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, ANID

Added by Youtube or Google to save how a Youtube video is used. In case a user is connected to his Google account, these data are associated with him.

Social Network

up to 2 years

brainsonic

Added by Damdy to save how a video is used.

Social Network

Session

 

6. Официално уведомление
6.1. Информация

6.1.1. Информацията („информация”), достъпна на сървъра на www (World Wide Web), е предоставена добросъвестно.

6.1.2. Информацията се счита за точна, когато е публикувана на уебсайта. Въпреки това, дружеството не твърди и не гарантира, че информацията е изчерпателна или точна. Вие поемате всички рискове, произтичащи от това, че сте разчитали на информацията. Информацията се предоставя при условието, че Вие или друг неин получател можете да определите дали представлява интерес за конкретна цел, преди да я използвате. При никакви обстоятелства дружеството не поема отговорност за вреди, възникнали в резултат от разчитането на посочената информация, от използването й или от използването на продукт, до който се отнася.

6.1.3 Информацията не се счита за препоръка за използване на информация, продукти, процедури, оборудване или формули, нарушаващи патент, авторско право или регистрирана търговска марка. Дружеството отхвърля изрична или косвена отговорност, в случай че използването на информацията нарушава патент, авторско право или регистрирана търговска марка.

6.1.4 Дружеството и всички пряко или косвено притежавани дъщерни дружества или филиали, и всяко дружество от групата TotalEnergies категорично отхвърлят всякакви интерпретации, при които съдържанието на техните уебсайтове може да наподобява оферти за покупка или приканване към придобиване на акции или други търгувани или не търгувани прехвърляеми ценни книжа.

6.1.5 Дружеството не дава изрична или косвена гаранция относно търговския характер на предоставяната информация или нейната пригодност за дадена цел, както и относно продуктите, до които се отнася посочената информация.

6.1.6 Дружеството при никакви обстоятелства не се задължава да актуализира или коригира информацията, разпространявана в Интернет или на неговите сървъри. По същия начин дружеството си запазва правото да изменя или коригира съдържанието на своя уебсайт по всяко време без предизвестие.

 

6.2 Прогнозни изявления

6.2.1 Информацията, представяна на този уебсайт, може да съдържа прогнозни изявления относно финансовото състояние, оперативните резултати, дейностите и индустриалната стратегия на дружеството, TotalEnergies SE и/или дружества от групата TotalEnergies. Подобни изявления са предмет на рискове и несигурност. Тези изявления се основават на убежденията и предположенията на ръководството и на информацията, с която понастоящем разполага ръководството. Прогнозните изявления включват информация относно прогнози, преценки на бъдещи възможности, очаквано сътрудничество и друга информация относно възможни или предполагаеми бъдещи резултати и могат да бъдат предхождани, следвани или по друг начин да включват думите "вярва", "очаква", "предвижда", "възнамерява", "планира", "има за цел", "оценява" или подобни изрази. Прогнозните изявления не са уверения за резултати или стойности. Те включват рискове, несигурност и предположения. Бъдещите резултати могат да се различават съществено от тези, изразени в прогнозните изявления. Много от факторите, които ще определят тези резултати и стойности, са извън способността на компанията да контролира или предвижда.

6.2.2

Документите, включени в този уебсайт, могат да съдържат прогнозна информация за групата (включително цели и тенденции), както и прогнозни изявления по смисъла на Закона за реформата в решаването на спорове относно частни ценни книжа от 1995 г., особено по отношение на финансовото състояние, оперативните резултати, бизнеса, стратегиите и плановете на TotalEnergies. Тези данни не представляват прогнози по смисъла на европейския Регламент № 809/2004. Подобна прогнозна информация и изявления, включени в тези документи, се основават на редица икономически данни и предположения, направени в дадена икономическа, конкурентна и регулаторна среда. Същите могат да се окажат неточни в бъдеще и са предмет на редица рискови фактори, които биха могли да доведат до значителна разлика между действителните и очакваните резултати, включително валутни колебания, цена на петролните продукти, способност да се реализират намаления на разходите и оперативна ефективност без ненужно прекъсване на стопанските операции, екологични регулаторни съображения и общи икономически и стопански условия. Определена финансова информация се основава на приблизителни оценки, особено при оценката на възстановимата стойност на активи и свързаните с това потенциални обезценки на активи.

TotalEnergies или неговите дъщерни дружества не се задължават да актуализират публично прогнозна информация или изявление, цели или тенденции, съдържащи се в тези документи, в резултат от нова информация, бъдещи събития или по друга причина. Допълнителна информация за факторите, рисковете и несигурността, които биха могли да се отразят на финансовите резултати на дружеството или на дейностите на групата, е предоставена в най-новия регистрационен документ, чиято версия на френски език е подадена от дружеството във френския регулатор на финансовите пазари (Autorité des Marchés Financiers), и в годишен доклад във Формуляр 20-F, подаден в американската Комисия по ценните книжа и борсите ("КЦКБ").

6.3 Достъпност

Дружеството не гарантира, че уебсайтът ще работи без прекъсвания или че сървърите, осигуряващи достъп до него, ще работят, и/или че сайтовете на трети страни, към които хипертекст връзките препращат, не съдържат вируси.

 

7. Актуализации на Условията за ползване на уебсайта и приложимите закони

Дружеството може да актуализира настоящите Условия за ползване на уебсайта по всяко време. Затова Ви препоръчваме редовно да следите последните валидни Условия за ползване. Настоящите Общи условия за ползване на уебсайта са предмет на приложимите закони.

 

8. Данни за контакт

Можете да отправяте всички въпроси относно условията за ползване на уебсайта по електронна поща на [email protected] или по пощата на следния адрес: ТоталЕнерджис Маркетинг България ЕООД, Обслужване на клиенти,
1404 София, бул.България 69, Инфинити Тауър, ет.13